இடுகைகள்

மே, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

My Octopus Teacher - மை ஆக்டோபஸ் டீச்சர் - 2020

Minari - மினாரி - 2021

Series - Daredevil - All Seasons - டேர் டெவில் - 2015

Army of the dead - ஆர்மி ஆஃப் தி டெட் (2021)

Just Mercy - ஜஸ்ட் மெர்சி - 2020